Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

ABC czytelnika

ABC Czytelnika

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Hyżnem zaprasza wszystkich zainteresowanych do korzystania z naszych placówek. Aby wypożyczać nasze zbiory należy zapisać się do wybranej biblioteki:

  • Gminna Biblioteka Publiczna w Hyżnem
  • Filia w Dylągówce
  • Filia w Szklarach

​​Ochrona danych osobowych

1. Czytelnik rejestrujący się w Bibliotece podpisuje zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w celach statystycznych i naukowych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych materiałów, bądź ich równowartości. 

2. Każdy zarejestrowany Czytelnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich zmiany.

3. Dane osobowe Czytelników przechowywane są zgodnie z zasadami obowiązującej w Bibliotece Polityki Bezpieczeństwa .

Regulamin wypożyczalni

 Przy zapisie do Biblioteki:

1. Osoby dorosłe obowiązane są okazać dowód tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy lub kartę stałego pobytu, dla obcokrajowców - paszport).

2. Wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania Regulaminu Biblioteki.

3. Za czytelnika małoletniego do 13 roku życia zobowiązanie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.

4. Młodzież od 14 do 18 roku życia zapisywana jest na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub innego dowodu tożsamości ze zdjęciem.

Kaucje:

1. Kaucje pobierane są w następujących wypadkach:

  • jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem powiatu rzeszowskiego
  • przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek

2. Zwrot kaucji może nastąpić po zwrocie przez czytelnika książki lub przedłożeniu dowodu stałego zameldowania na terenie powiatu rzeszowskiego.

3. Po upływie 12 miesięcy od zaprzestania korzystania z wypożyczalni, nie odebrana kaucja stanowi dochód Biblioteki.

Wypożyczanie:

1. W wypożyczalni czytelnik ma wolny dostęp do półek i sam wybiera książki. Bibliotekarz może służyć radą i pomocą w doborze odpowiedniej literatury.

2. Czytelnik może wypożyczyć z jednej placówki 4 książki na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Liczba wypożyczonych książek może ulec zmianie po uzgodnieniu z dyżurującym bibliotekarzem.

3. Czytelnik może trzykrotnie przedłużyć termin zwrotu książki, jeśli wypożyczenie nie jest przeterminowane i książka nie została zamówiona przez innego Czytelnika.

Przetrzymywanie zbiorów:

1. Czytelnik, który nie zwraca w terminie wypożyczonych materiałów, otrzymuje telefoniczne lub pisemne upomnienie. Każdy czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienie w sprawie zwrotu wypożyczonych materiałów pokrywa jego koszty.

2. Jeżeli czytelnik mimo upomnień odmawia zwrotu książek, Biblioteka ma prawo wstrzymać wypożyczenia i dochodzić swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

Poszanowanie zbiorów

1. Czytelnik odpowiada materialnie za materiały, z których korzysta, dlatego powinien obchodzić się z nimi starannie. Powinien zwrócić uwagę na stan książek lub innych materiałów przed ich wypożyczeniem, a zauważone uszkodzenia należy zgłaszać bibliotekarzowi.

2. W przypadku zagubienia lub zniszczenia, czytelnik ma obowiązek książki lub inne materiały odkupić. O ile odkupienie jest niemożliwe, czytelnik ma obowiązek wpłacić odszkodowanie. W przypadku zagubienia lub zniszczenia jednego z tomów dzieła wielotomowego, czytelnik ponosi zobowiązanie za całość dzieła.

Czytelnia

1. W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego, księgozbioru wypożyczalni oraz innych materiałów znajdujących się w Bibliotece.

2. Przed opuszczeniem czytelni, czytelnik zobowiązany jest do zwrotu udostępnionych materiałów bibliotecznych.

3. Na kopiowanie materiałów bibliotecznych czytelnik musi uzyskać zgodę dyżurującego bibliotekarza.

Czytelnia komputerowa

1. Ze stanowisk komputerowych mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy zainteresowani w godzinach pracy Biblioteki. Pierwszeństwo mają osoby wykorzystujące sieć Internet i programy do celów edukacyjnych oraz chcące skorzystać z katalogu elektronicznego Biblioteki.

2. Zabrania się:

  • samodzielnego instalowania bądź usuwania jakichkolwiek programów czy plików
  • dokonywania zmian konfiguracji komputera i istniejącego oprogramowania
  • korzystania z własnych nośników informacji bez zgody bibliotekarza
  • otwierania stron internetowych zawierających treści o charakterze pornograficznym, wulgarnym, rasistowskim, rażącym uczucia innych lub dobre obyczaje
  • korzystania z komputerów w celach zarobkowych oraz wykonywania czynności naruszających prawa autorskie i pokrewne.

3. Użytkownik odpowiada materialnie za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu komputerowego lub oprogramowania.

4. Użytkownik za zgodą bibliotekarza może wydrukować wyszukaną informację. Koszt wydruku ponosi użytkownik.

 

 

 

AKTUALNOŚCI:

Regulamin

Utworzono dnia 30.03.2020

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W HYŻNEM                           Postanowienia ogólne Regulamin korzystania ze zbiorów...

czytaj dalej na temat: Regulamin

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny