Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności strony www

Gminna Biblioteka Publiczna w Hyżnem zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://gbphyzne.naszabiblioteka.com/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • zdjęcia nie posiadają opisów
  • filmy nie posiadają napisów
  • niektóre dokumenty mogą być w postaci skanów

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Małgorzata Jamrozik, adres poczty elektronicznej: biblioteka@hyzne.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 172295041. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Budynek:  Gminna Biblioteka Publiczna w Hyżnem, 36-024 Hyżne 628

Do budynku (wspólnego dla kilku instytucji) prowadzi jedno wejście. Jest dostosowane dla wózków inwalidzkich.

Przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla wózków  inwalidzkich.

Do wejścia prowadzą schody bez poręczy.  Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. 

Przed drzwiami wejściowymi znajduje się podest.

Za drzwiami wejściowymi  znajduje się podest, schody bez poręczy i podjazd dla wózków inwalidzkich.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Biblioteka mieści się na parterze budynku. Wejście do pomieszczeń biblioteki jest dostosowane dla  wózków inwalidzkich.

Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest również korytarz na parterze budynku.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu  nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i pomieszczeń biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

 2. Budynek: Filia biblioteczna w Dylągówce, 36-025 Dylągówka 278

Budynek jest siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej.

Do części budynku, w której znajduje się biblioteka prowadzi jedno wejście. Jest  dostosowane dla wózków inwalidzkich. 

Do wejścia nie prowadzą schody. Podjazd dla wózków inwalidzkich jest zbędny.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Pomieszczenie biblioteki znajduje się na parterze budynku.  Wejście do pomieszczenia  jest dostosowane dla wózków inwalidzkich.

Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest również korytarz na parterze budynku.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i  pomieszczenia biblioteki  można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

3. Budynek: Filia biblioteczna w Szklarach, 36-025 Szklary 154

W budynku mieści się Szkoła Podstawowa.

Do części budynku,  w której znajduje się bilioteka prowadzi jedno wejście. Nie jest dostosowane dla wózków inwalidzkich.  

Brak podjazdu dla wózków inwalidzkich.

Przed wejściem znajdują się schody bez poręczy oraz podest. 

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Biblioteka mieści się na 1 piętrze  budynku. Do pomieszczeń biblioteki  prowadzą z parteru  schody. Drzwi wejściowe do biblioteki nie są dostosowane dla wózków inwalidzkich.

W budynku nie ma windy.

Brak  toalety dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i pomieszczeń biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Brak jest możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny